آپکی سائیٹ کیلئے تنا کا نیوز فیڈ (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
خبرگزاری تقریب از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS خبرگزاری تقریب شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب خبرگزاری تقریب در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال rss را بکار ببريد.
تازہ ترین خبریں
تازہ ترین خبریں تمام سیکشنز تازہ ترین خبریں تمام سیکشنز    تازہ ترین خبریں تمام سیکشنز
تازہ ترین خبریں ادیان و مذاہب تازہ ترین خبریں ادیان و مذاہب    تازہ ترین خبریں ادیان و مذاہب
تازہ ترین خبریں فرہنگ و ثقافت تازہ ترین خبریں فرہنگ و ثقافت    تازہ ترین خبریں فرہنگ و ثقافت
تازہ ترین خبریں سیاست تازہ ترین خبریں سیاست    تازہ ترین خبریں سیاست
تازہ ترین خبریں علم و ہنر تازہ ترین خبریں علم و ہنر    تازہ ترین خبریں علم و ہنر
تازہ ترین خبریں فوٹو گیلری تازہ ترین خبریں فوٹو گیلری    تازہ ترین خبریں فوٹو گیلری
تازہ ترین خبریں ویڈیو تازہ ترین خبریں ویڈیو    تازہ ترین خبریں ویڈیو
سب سے زیادہ دیکھے گئے
سب سے زیادہ دیکھے گئے تمام سیکشنز سب سے زیادہ دیکھے گئے تمام سیکشنز    سب سے زیادہ دیکھے گئے تمام سیکشنز
سب سے زیادہ دیکھے گئے ادیان و مذاہب سب سے زیادہ دیکھے گئے ادیان و مذاہب    سب سے زیادہ دیکھے گئے ادیان و مذاہب
سب سے زیادہ دیکھے گئے فرہنگ و ثقافت سب سے زیادہ دیکھے گئے فرہنگ و ثقافت    سب سے زیادہ دیکھے گئے فرہنگ و ثقافت
سب سے زیادہ دیکھے گئے سیاست سب سے زیادہ دیکھے گئے سیاست    سب سے زیادہ دیکھے گئے سیاست
سب سے زیادہ دیکھے گئے علم و ہنر سب سے زیادہ دیکھے گئے علم و ہنر    سب سے زیادہ دیکھے گئے علم و ہنر
سب سے زیادہ دیکھے گئے فوٹو گیلری سب سے زیادہ دیکھے گئے فوٹو گیلری    سب سے زیادہ دیکھے گئے فوٹو گیلری
سب سے زیادہ دیکھے گئے ویڈیو سب سے زیادہ دیکھے گئے ویڈیو    سب سے زیادہ دیکھے گئے ویڈیو