اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
خبرگزاری تقریب از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS خبرگزاری تقریب شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب خبرگزاری تقریب در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال rss را بکار ببريد.
تازه ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    تازه ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    پربيننده ترين عناوين همه بخشها
تازه ترين عناوين اديان و مذاهب تازه ترين عناوين اديان و مذاهب    تازه ترين عناوين اديان و مذاهب پربيننده ترين عناوين اديان و مذاهب پربيننده ترين عناوين اديان و مذاهب    پربيننده ترين عناوين اديان و مذاهب
تازه ترين عناوين فرهنگ و جامعه تازه ترين عناوين فرهنگ و جامعه    تازه ترين عناوين فرهنگ و جامعه پربيننده ترين عناوين فرهنگ و جامعه پربيننده ترين عناوين فرهنگ و جامعه    پربيننده ترين عناوين فرهنگ و جامعه
تازه ترين عناوين سياست و اقتصاد تازه ترين عناوين سياست و اقتصاد    تازه ترين عناوين سياست و اقتصاد پربيننده ترين عناوين سياست و اقتصاد پربيننده ترين عناوين سياست و اقتصاد    پربيننده ترين عناوين سياست و اقتصاد
تازه ترين عناوين فقه تقریب و فرهنگ تازه ترين عناوين فقه تقریب و فرهنگ    تازه ترين عناوين فقه تقریب و فرهنگ پربيننده ترين عناوين فقه تقریب و فرهنگ پربيننده ترين عناوين فقه تقریب و فرهنگ    پربيننده ترين عناوين فقه تقریب و فرهنگ
تازه ترين عناوين مقاومت تازه ترين عناوين مقاومت    تازه ترين عناوين مقاومت پربيننده ترين عناوين مقاومت پربيننده ترين عناوين مقاومت    پربيننده ترين عناوين مقاومت
تازه ترين عناوين عکس تازه ترين عناوين عکس    تازه ترين عناوين عکس پربيننده ترين عناوين عکس پربيننده ترين عناوين عکس    پربيننده ترين عناوين عکس
تازه ترين عناوين چندرسانه ای تازه ترين عناوين چندرسانه ای    تازه ترين عناوين چندرسانه ای پربيننده ترين عناوين چندرسانه ای پربيننده ترين عناوين چندرسانه ای    پربيننده ترين عناوين چندرسانه ای