حاشیه های جلسه هیات دولت
۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۴۱۱۱ عکس
نشست« الگوی وحدت مذاهب اسلامی»
۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۳۷۹ عکس
معبد هندوها در بندرعباس
۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۳:۴۵۸ عکس
جلسه علنی مجلس/ ۳۰ دی ۱۳۹۸
۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۲۷۱۰ عکس
جلسه علنی مجلس ۲۹ دی ۱۳۹۸
۲۹ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۰۶۱۱ عکس