آپکی سائیٹ کیلئے تنا کا نیوز فیڈ (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
خبرگزاری تقریب از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS خبرگزاری تقریب شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب خبرگزاری تقریب در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال rss را بکار ببريد.
تازه ترين عناوين
مقبول ترین موضوع
تازه ترين عناوين سبھی شعبہ جات تازه ترين عناوين سبھی شعبہ جات    تازه ترين عناوين سبھی شعبہ جات مقبول ترین موضوع سبھی شعبہ جات مقبول ترین موضوع سبھی شعبہ جات    مقبول ترین موضوع سبھی شعبہ جات
تازه ترين عناوين ادیان و مذاہب تازه ترين عناوين ادیان و مذاہب    تازه ترين عناوين ادیان و مذاہب مقبول ترین موضوع ادیان و مذاہب مقبول ترین موضوع ادیان و مذاہب    مقبول ترین موضوع ادیان و مذاہب
تازه ترين عناوين فرہنگ و ثقافت تازه ترين عناوين فرہنگ و ثقافت    تازه ترين عناوين فرہنگ و ثقافت مقبول ترین موضوع فرہنگ و ثقافت مقبول ترین موضوع فرہنگ و ثقافت    مقبول ترین موضوع فرہنگ و ثقافت
تازه ترين عناوين سیاست تازه ترين عناوين سیاست    تازه ترين عناوين سیاست مقبول ترین موضوع سیاست مقبول ترین موضوع سیاست    مقبول ترین موضوع سیاست
تازه ترين عناوين علم و ہنر تازه ترين عناوين علم و ہنر    تازه ترين عناوين علم و ہنر مقبول ترین موضوع علم و ہنر مقبول ترین موضوع علم و ہنر    مقبول ترین موضوع علم و ہنر
تازه ترين عناوين فوٹو گیلری تازه ترين عناوين فوٹو گیلری    تازه ترين عناوين فوٹو گیلری مقبول ترین موضوع فوٹو گیلری مقبول ترین موضوع فوٹو گیلری    مقبول ترین موضوع فوٹو گیلری
تازه ترين عناوين ویڈیو تازه ترين عناوين ویڈیو    تازه ترين عناوين ویڈیو مقبول ترین موضوع ویڈیو مقبول ترین موضوع ویڈیو    مقبول ترین موضوع ویڈیو