ارسال اين مطلب به دوستان

(( باید در عید قربان با توزیع گوشت میان مستمندان به یاری آنان شتافت ))