>> ارسال اين مطلب به دوستان - سکته مغزی اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( سکته مغزی اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان ))