>> ارسال اين مطلب به دوستان - رئیس دستگاه قضا بر انسجام بیشتر در امور تقنینی و نظارتی تاکید کرد | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس دستگاه قضا بر انسجام بیشتر در امور تقنینی و نظارتی تاکید کرد ))