خبرگزاری تقریب 17 آذر 1401 ساعت 23:46 https://www.taghribnews.com/fa/gallery/576257/1/دیدار-دبیرکل-مجمع-تقریب-رئیس-سازمان-امور-دینی-ترکیه -------------------------------------------------- عنوان : دیدار دبیرکل مجمع تقریب با رئیس سازمان امور دینی ترکیه -------------------------------------------------- متن :