خبرگزاری تقریب 21 مرداد 1401 ساعت 7:52 https://www.taghribnews.com/fa/interview/560640/منازعه-موجب-تشتت-امت-می-شود -------------------------------------------------- اندیشمند اهل کشور نیجر در گفت وگو با تقریب: عنوان : منازعه موجب تشتت امت می‏ شود -------------------------------------------------- برای تسهیل امور به هنگام ایجاد اختلاف، وقتی مسلمانان به پذیرش نرسیدند باید با یکدیگر تفاهم کنند. متن : آیدی آدمر سابو محقق و اندیشمند اهل کشور نیجر در گفتگو با تقریب با اشاره به اهمیت توجه به اصل وحدت در میان مسلمانان بیان داشت: ملت های مسلمان در مسیر ایجاد اتحاد هم باید از سطحی کردن اختلاف بین مذاهب اسلامی دوری کنند و هم از عمق بخشیدن اختلاف میان آنها.  هر دوی این اقدام ‏اشتباه است و راه درست آن است که رویکرد علمی بر موضوعات اختلافی میان مسلمانان سایه اندازد. وی ادامه داد: مسلمانان باید متوجه این واقعیت شده باشند که مباحثه های علمی دارای چارچوب نسبت به موارد اختلافی میان مذاهب اسلامی در فقه و اصول عقاید از راههای تفاهم و نزدیکی و تبادل علمی به حساب می آید ‏ نه از عوامل اختلاف و تفرقه. این در حالی است که در میان علما و فقها همواره تبادل علمی گسترده در موارد اختلاف فکری، اصولی و عقیدتی جریان داشته است.   او در ادامه افزود: خداوند در قرآن می فرماید: «خدا و رسول او را اطاعت کنید و با هم تنازع نکنید». این تاکید از آنجایی نشات می گیرد که منازعه موجب تشتت امت و وحدت کلمه و موضع آنان می‏شود و در نتیجه سبب تزلزل مواضع و استقرار مسلمانان خواهد شد. حال آن که منشا اطاعت خود خدا است و بدون دستور الهی اطاعت برای هیچ فردی وجود ندارد و اطاعت پیامبر ناشی از اطاعت خدا و دستور و اجازه او است؛ از این رو اطاعت برای کسی که خداوند اذن پیروی او را نداده است وجود ندارد. پس اطاعت از نوع توحید می‏باشد. آیدی آدمر سابو در ادامه تصریح کرد: برای تسهیل امور به هنگام ایجاد اختلاف، وقتی مسلمانان به پذیرش نرسیدند باید با یکدیگر تفاهم کنند. این در حالی است که معلوم شود زیان مخالفت بیشتر از پذیرش دیدگاه دیگری باشد و این پذیرش دیدگاه مخالف حتی در صورت ایمان به خطای رأی دیگر و باطل بودن آن بدون مانع است و این دشوارترین ‏کار برای حفاظت از وحدت در میان ملت های مسلمان است.