خبرگزاری تقریب 3 مرداد 1400 ساعت 9:09 http://www.taghribnews.com/fa/news/512776/معرفی-کتاب-تقریبی-۹۴-حذف-الفضول-عن-الاصول -------------------------------------------------- عنوان : معرفی کتاب تقریبی-۹۴| کتاب «حذف الفضول عن الاصول» -------------------------------------------------- اصول فقه همواره با توجه به نوابغ و علمای بزرگی که داشـته در معـرض اصلاح، نقد و تکامل بوده است. متن : به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب حذف الفضول عن الاصول به نویسندگی علامه سید محسن الامین در ۹۸ صفحه از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به چاپ رسیده است. اصول فقه همواره با توجه به نوابغ و علمای بزرگی که داشـته در معـرضاصلاح، نقد و تکامل بوده است. بر اساس مقدمه کتاب حاضر، مـيتـوان سه مرحلهبرای نقد و اصلاح اين علم متصور بود: مرحله اول به نقد اصول از نظراعتبار و هويت فکری اختصاص داشت کـه اخباريـان در آن هويـت اصـول و مشروعیتآن را نقد كردند و توانستند از اين طريق، تا حد بسیاری بر حوزهفقه سلطه يابند. مرحله دوم به نقد اصول از حيـث سنتی عمـل کـردن آن در آن بحثو نحوه استفاده از آن می پرداخت؛آغازگر اين مرحله وحيد بهبهاني بود. مرحله سوم به نقد روش های پیروی شده در علم اصول و نشان دادن معايـب آن اختصاص داشت. سيد محـسن امـين از برجسته ترین اصـلاحگران علـم اصول فقه در اين مرحله است که در کتاب حاضر کوشيده با نگـاهي انتقادیبه اين علم و به روش ساده، اضافات اين علم را نشان دهد. کتاب که حاوی مباحث الفاظ است، شامل هشت مبحث است و برخي ازآنها از چند فصل تشکيل شده است. مبحث اول به بحث درباره تفسير برخی از الفاظ و اصطلاحات مطـرح درعلم اصول اختصاص دارد. مبحث دوم به حقيقت و مجاز و مبحـث سـوم بـه کاربرد يک لفظ در بيش از يک معنا ميپردازد. مبحث چهـارم درباره کـاربرد لفظ در معنای حقیقی و مجازی خود است. مبحث پـنجم بـه موضـوع مـشتق می پردازد. مبحث ششم به موضوع امر به معـروف، صـيغه، اقـسام وجـوب و انواع آن و مبحث هفتم به علـت خطـي و قـديمي بـودن اصـل كتـاب، قابـل خواندن نبوده و به تبع آن به چاپ نرسيده است. مبحث هشتم به موضوع نهي از منکر و بحثهاي مربوط به آن اختصاص دارد. پايان بخـش کتـاب فهرسـت وآيات و احاديث است. انتهای پیام/