خبرگزاری تقریب 26 دی 1400 ساعت 12:05 http://www.taghribnews.com/fa/interview/534617/قبیله-گرایی-فرقه-جهان-اسلام-سبب-وحدت-فکری-میان-برود -------------------------------------------------- عالم اهل سودان در گفت وگو با تقریب: عنوان : قبیله گرایی و فرقه گرایی در جهان اسلام سبب شد وحدت فکری از میان برود -------------------------------------------------- یکی از اصلی ترین چالش های موجود در جهان اسلام در شرایط کنونی، ضعف و تزلزل نهادهایی است که مسئولیت طرح و پیگیری نظریات و تقویت نخبگان و اندیشمندان در حوزه فرهنگی را در این جوامع بر عهده دارند. تدوین نظریه و ایجاد اندیشه برای خروج از بحران های فکری نیز از دیگر چالش های جاری بوده است. متن : شیخ جمعه، مشاور اسبق رییس جمهور سودان در گفتگو با تقریب با اشاره به سابقه تاریخی و تمدنی جهان اسلام گفت: پیشینه تمدنی جهان اسلامی پیشروی تحولات تاریخی است که ریشه در آموزه های اسلامی دارد. این در حالی است که در طول تاریخ فاصله گرفتن از این آموزه های راستین و ایجاد اختلاف در صفوف مسلمانان سبب شد دنیای اسلام از آن پیشینه درست و تاریخی فاصله بگیرد. او در ادامه افزود: دشمنان که به اهمیت و نقش تمدن ساز جهان اسلام و نیز ظرفیت های مادی و معنوی آنها آگاهی داشتند با طراحی یک راهبرد و بر اساس نقشه ها و توطئه های مختلف تلاش کردند که بحران های موجود داخلی و خارجی را تشدید نماید. نتیجه مهم چنین تلاشی ورود زیان های جدی بر وحدت و همگرایی مسلمانان بود که میان صفوف مسلمانان شکاف ایجاد کرد. یعنی آسیب بر اصلی ترین شعار توحیدی اسلام و عامل پویایی جهان اسلام. شیخ جمعه همچنین گفت: یکی از اصلی ترین چالش های موجود در جهان اسلام در شرایط کنونی، ضعف و تزلزل نهادهایی است که مسئولیت طرح و پیگیری نظریات و تقویت نخبگان و اندیشمندان در حوزه فرهنگی را در این جوامع بر عهده دارند. تدوین نظریه و ایجاد اندیشه برای خروج از بحران های فکری نیز از دیگر چالش های جاری بوده است. او همچنین ادامه داد: در دهه های اخیر موسسات و نهادهایی که مسئولیت تولید اندیشه را داشته اند دستاورد چندانی نداشته و نهادهای جدیدی که در این زمینه شکل گرفته اند، بیشتر کارهای تقلیدی انجام داده اند. این در حالی است که در جهان اسلام بروز قوم گرایی، قبیله گرایی و فرقه گرایی سبب شد وحدت فکری از میان برود و جایگزین مناسبی برای آن به وجود نیاید. آنچه جهان اسلام در سالها و دهه های اخیر شاهد بوده کنار گذاشتن فرهنگ بومی و اسلامی و پذیرش افکار و اندیشه های التقاطی بوده است. شیخ جمعه تصریح کرد: از این رو ضروری است اندیشمندان و صاحبنظران اسلامی با شناخت ریشه ای چالش های موجود به سمت و سوی بومی کردن فرهنگ اسلامی و بهره گیری از آن در خدمت ایجاد وحدت و همگرایی در کشورهای جهان اسلام گام بردارند.