روز قدس در آفریقای جنوبی
۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۳۱۱ عکس
نمایشگاه علوم قرآنی در سنندج
۴ خرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۵۲۱۱ عکس