روز قدس در آفریقای جنوبی
۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۳۱۱ عکس