تگزاس بدون آب و برق
۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۱۵۱۲ عکس
راه آهن مرزی ایران و آذربایجان
۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۱۰۱۲ عکس
روزهای سخت سی‌سخت
۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۵۹۱۰ عکس
شکوفه های زودهنگام «خُلی دار» - رشت
۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۱۰۱۲ عکس