اتحادیه قهرمانان ورزشی جهان اسلام
۲۴ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۲۴۱۳ عکس
اتحادیه جهانی قربانیان ترور
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۴۸۲۰ عکس
نشست فعالان رسانه ای جهان اسلام
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۴۶۱۷ عکس
نشست اتحادیه جهانی زنان مسلمان
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۴۴۱۲ عکس