تشییع پیکر شهید امنیت در کرمانشاه
۲۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۲۱۰ عکس
نشست اتحادیه سادات جهان اسلام
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۷:۴۸۱۲ عکس
کمیسیون مساعی حمیده
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۱۱۱۲ عکس
اتحادیه جهانی علمای مقاومت
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۴۲۱۹ عکس
کمیسیون فقه مقاومت در مذاهب اسلامی
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۸۱۱ عکس
نشست ائمه جمعه جهان اسلام
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷۱۵ عکس