چین در آستانه مراسم بزرگ روز ملی
۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۵۱۱ عکس