>> ارسال اين مطلب به دوستان - یکی از اعجاز قرآن کریم نیز ترغیب مسلمانان به امربه‌معروف و نهی از منکر است | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( یکی از اعجاز قرآن کریم نیز ترغیب مسلمانان به امربه‌معروف و نهی از منکر است ))