ارسال اين مطلب به دوستان

(( مولدسازی اموال مازاد دولت برای جبران کمبود در منابع مالی، سریعاً اجرایی شود ))