>> ارسال اين مطلب به دوستان - وحدت باید از طریق گفتگو در سطوح دولتی و غیردولتی اتفاق بیفتد | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( وحدت باید از طریق گفتگو در سطوح دولتی و غیردولتی اتفاق بیفتد ))