>> ارسال اين مطلب به دوستان - هیچ کشوری حق ندارد از خاک عراق برای حمله به همسایگان استفاده کند | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( هیچ کشوری حق ندارد از خاک عراق برای حمله به همسایگان استفاده کند ))