خبرگزاری تقریب 17 تير 1399 ساعت 14:03 http://www.taghribnews.com/fa/news/468471/تصاویر-ماهواره-تغییرات-یک-ساله-۱۱-دریاچه-تالاب-کشور -------------------------------------------------- با فناوری سنجش از دور پایش شد؛ عنوان : تصاویر ماهواره ای از تغییرات یک ساله ۱۱ دریاچه و تالاب کشور -------------------------------------------------- تغییرات سطح بیش از ۱۱ دریاچه و تالاب کشور نسبت به سال گذشته با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجش از دور، توسط سازمان فضایی ایران پایش شد. بررسی ها از کاهش سطح آب اغلب دریاچه ها حکایت دارد. متن : به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب به نقل از مهر، اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران، تصاویر مربوط به پایش ماهواره ای تغییرات سطح برخی دریاچه ها و تالاب ها در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸ منتشر کرد. تغییرات سطح آب دریاچه هایمهارلو،طشکو بختگان، هامون های سیستان،لیپار،چغاخور،ارژن، پریشان،بلمکوغوریگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای پایش شده است. برای هر منطقه دو تصویر ماهوارهسنتینل۲ (Sentinel-۲) مربوط به خرداد ۹۹ و خرداد ۹۸ مورد استفاده قرار گرفته است. البته برای هامون های سیستان و دریاچه هایمهارلو،طشکو بختگان از تصاویرمادیساستفاده شده است. در این بررسی ها تا حد امکان تصاویر در روزهای مشابه انتخاب شده است؛ برای نمایش تصاویر از ترکیب رنگی کاذب (FCC) استفاده شده که در آن آب به رنگ تیره و پوشش گیاهان در دامنه رنگ قرمز قابل مشاهده هستند. بررسی ها نشان می دهد که مساحت تالابگمیشاندر استان گلستان نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ کیلومترمربع کاهش یافته و تقریباً خشک شده است. دریاچه صورتیلیپارچابهار، دریاچهچغاخور،بلمک،لپوو پلنگان نیز کاهش سطح داشتهاندو دریاچه پریشان همچنان خشک است. سطح تالاب های سیستان نسبت به سال گذشته بیش از ۱۴۰ کیلومترمربع افزایش یافته است. اما دریاچهارژنکاملاً خشک شده است. نکته مهم در برآورد سطح تالاب ها، وجود پوشش گیاهی در سطح آب است. در مناطقی که سطح آب با پوشش گیاهیبطورکامل پوشیده شده باشد، در پردازش تصاویر ماهواره ای به عنوان گیاه شناخته می شود و در نتیجه از سطح آب کاسته می شود. سطوح استخراج شده در جدول صرفاً سطوح آبی تالاب هستند. این جدول تغییرات سطح آب در مناطق مذکور را نشان می دهد. وضعیت مساحت سطح آبی برخی دریاچه ها و تالاب های کشور وضعیت سطح آب تالاب های این جدول به ترتیب در تصاویر شماره ۱ تا ۱۸ نشان داده شده است. تصویر شماره ۱: تالابچغاخور۰۷/۰۳/ ۱۳۹۸، تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۱۳.۶۸ کیلومترمربع تصویر شماره ۲: تالابچغاخور۱۲/۰۳/ ۱۳۹۹، تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۱۱.۵۸ کیلومترمربع تصویر شماره ۳: تالابگمیشان۱۳۹۸/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۴۲.۲۱ کیلومترمربع تصویر شماره ۴: تالابگمیشان۱۳۹۹/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۱.۰۶ کیلومترمربع تصویر شماره ۵: دریاچهبلمک۱۳۹۸/۰۳/۱۵ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۳۴ کیلومترمربع تصویر شماره ۶: دریاچهبلمک۱۳۹۸/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۰۸ کیلومترمربع تصویر شماره ۷: تالابغوریگل ارومیه ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۹۲ کیلومترمربع تصویر شماره ۸: تالابغوریگل ارومیه ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۹۷ کیلومترمربع تصویر شماره ۹: تالابلپوو پلنگان ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۹۳ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۰: تالابلپوو پلنگان ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۳۶ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۱: دریاچهلیپار۱۳۹۸/۰۳/۱۲ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۰۷ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۲: دریاچهلیپار۱۳۹۹/۰۳/۱۲ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲. مساحت ۰.۰۶ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۳: هامون های سیستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ تصویر ماهواره ایمادیس. مساحت ۱۳۳۹ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۴: هامون های سیستان ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تصویر ماهواره ایمادیس. مساحت ۱۴۸۲.۶۶ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۵: دریاچه پریشان وارژن۱۳۹۸/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲ مساحت به ترتیب: ۲۰.۴ و صفر کیلومترمربع تصویر شماره ۱۶: دریاچه پریشان وارژن۱۳۹۹/۰۳/۱۴ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲ مساحت به ترتیب: صفر کیلومتر مربع و تا حد زیادی کاهش یافته است تصویر شماره ۱۷: دریاچهمهارلو، بختگان وطشک۱۳۹۸/۰۳/۲۳ تصویر ماهواره ایمادیسمساحت به ترتیب: ۱۶۵.۲۳، ۷۶ و ۱۳۲.۸۴ کیلومترمربع تصویر شماره ۱۸: دریاچهمهارلو، بختگان وطشک۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تصویر ماهواره ایمادیسمساحت به ترتیب: ۱۷۴.۴۶، ۱۵۸.۴۲ و ۱۴۵.۳۲ کیلومترمربع