خبرگزاری تقریب 20 بهمن 1398 ساعت 6:26 http://www.taghribnews.com/fa/news/450848/کتاب-امپراتوری-های-اسلامی-معرفی-رهبران-کاریزماتیک-جهان-اسلام -------------------------------------------------- عنوان : «کتاب امپراتوری‌های اسلامی»/ معرفی رهبران کاریزماتیک در جهان اسلام -------------------------------------------------- جاستین ماروتسی نویسنده کتاب “امپراتوری‌های اسلامی”، سلسله‌های مهم و رهبران کاریزماتیک در جهان اسلام را معرفی کرده است. او همچنین در این کتاب درباره ۱۵ شهر مهم جهان اسلام نوشته است. متن : به گزارش حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب "امپراتوری های اسلامی در سال ۲۰۲۰ میلادیدر ۵۲۵ صفحه به نویسندگیجاستینماروتسی به چاپ رسیده است. حکومت اسلامیبا ظهور اسلام در عربستان در قرن هفتم میلادیتاسیسشد و هنوز هم در قرن بیستویکمدر بسیاریاز کشورهایجهان دیدهمی شود. قرن هااست که خاورمیانه،آفریقایشمالی،آسیایمیانهو بخش هاییاز شبه قاره هند به عنوان قلمرو فرمانروایاناسلام شناخته می شوندو بسیاریاز شهرهایاسلامی،محلیبراینمایشهنر، قدرت، تجارت و تفکر مسلمانان شده اند. جاستینماروتسیدر کتاب امپراتوری هایاسلامی ، سلسله های مهمو رهبران کاریزماتیکدر جهان اسلام را معرفیکرده است. او همچنیندر اینکتاب درباره ۱۵ شهر مهم جهان اسلام نوشته است. ماروتسیدر اینکتاب به معرفیحکومت عباسیانو پایتختآن ها در بغداد، امویانو پایتختآن ها در دمشق، مرینیانو پایتختآن ها در فاس، عثمانیانو پایتختآن ها در استانبول، صفویانو پایتختآن ها در اصفهان، حکومت صلاح الدینایوبیو پایتختاو در قاهره، حکومت تیمورلنگ و پایتختاو در سمرقند، حکومتظهیرالدینمحمد بابُر و پایتختاو در کابل، خاندان آل مکتوم و شهر دبی و همچنینامپراتوریگورکانیدر هند پرداخته است. او همچنیندر اینکتابدرباره تاریخ و ویژگی هایسه شهر مهم مکه، قسطنطنیهو بیروت نیز نوشتهاست. اینکتاب که به زبان انگلیسیمنتشر شده، به تازگیوارد بازار کتاب آلمان شده است. انتهای پیام/