>> سه ویژگی برجسته آیت الله تسخیری از زبان دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی | خبرگزاری تقریب (TNA)