>> تعدادی از هموطنان ایرانی از نپال به کشور بازگشتند | خبرگزاری تقریب (TNA)