>> خلیج فارس مدتهاست شاهد جنایات آمریکا در منطقه است | خبرگزاری تقریب (TNA)