معرفی کتاب «مدارای بین مذاهب»

نویسنده کتاب «مدارای بین مذاهب» با بررسى تاریخچه بحث مداراى بین مذاهب، از سه دوران تعصب، احتیاط و تفاهم سخن گفته است. سپس به بررسى دقیق موضوع پژوهش پرداخته و یادآور شده است که منظور از مدارا در این پژوهش معناى منفى تسامح، یعنى لاابالى‌گرى مذهبى، نیست؛ بلکه منظور معناى مثبت تسامح، یعنى مدارا، است.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۹
کد مطلب: 303652
 
با توجه به اینکه مدارا و یا عدم مدارا تأثیر بسیاری در سرنوشت فردى و اجتماعى انسان‌ها دارد، غفلت از مطالعه فقهى مدارا با طرفداران مذاهب اسلامى، رها کردن موضوعى مهم به حال خود و مجال دادن به وضعیت‌هاى نابهنجار در عرصه «تعامل جوامع اسلامى» است. نویسنده در پیشگفتار این اثر با بررسى تاریخچه بحث مداراى بین مذاهب، از سه دوران تعصب، احتیاط و تفاهم سخن گفته است. سپس به بررسى دقیق موضوع پژوهش پرداخته و یادآور شده است که منظور از مدارا در این پژوهش معناى منفى تسامح، یعنى لاابالى‌گرى مذهبى، نیست؛ بلکه منظور معناى مثبت تسامح، یعنى مدارا، است.

چکیده کتاب
اگر بخواهیم از هماهنگى میان اجزاى بدنه امت اسلامى سخن به میان آوریم، به ناگزیر باید پیش زمینه ‏هاى تحقق این وحدت را مورد توجه قرار دهیم. بخشى از این پیش زمینه‏ ها به حوزه اندیشه، و در حوزه اندیشه نیز فرازهاى بسیارى به فقه ارتباط می یابند. مدارا از این سنخ است. پرسش فقهى در زمینه مدارا این است که در برابر صاحبان دیدگاه‏هاى مختلف کلامى و فقهى چه موضعى باید برگزید؟ آیا حکم شرعى در این زمینه مدارا است؟ یا آن‏که مدارا صرفاً مربوط به حوزه تعامل در زمینه‏ هاى عملى است و در زمینه برخورد با اندیشه وظیفه‏ اى را که فقه بر دوش مینهد چیزى غیر از مدارا است؟

این پژوهش در پنج بخش سامان یافته است:

بخش اول به جایگاه مداراى بین مذاهب در دو فصل مى‌پردازد.

در بخش دوم، مبانى مدارا از دیدگاه قرآن تبیین شده و تحلیلی نیز درباره هماهنگى مدارا و جهاد با مخالفان عقیدتى از منظر قرآن ارائه گردیده است.

نویسنده در بخش سوم از دیدگاه سنت و سیره خلفا به این موضوع مى‌نگرد.

بخش چهارم، مدارا را از نگاه پیشوایان مذاهب اسلامى ــ ائمه شیعه و پیشوایان اهل سنت ــ بررسى مى‌کند.

بخش پنجم، دیدگاه دانشمندان اسلامى را در این موضوع مطرح مى‌کند. این اثر از این جهت که موضوع «مداراى بین مذاهب» را از بعد فقهى بررسى نموده است اثری نو و بدیع به شمار مى‌آید و مطالعه آن افق‌هاى جدیدى را پیش روى اساتید، محققان و مبلغان محترم خواهد گشود.


سید صادق سیدحسینى، قم: بوستان کتاب قم، چاپ اول، ۱۳۸۳، ۶۶۰ صفحه، وزیرى.

منبع: مجله الکترونیکی اخوت

 
 
Share/Save/Bookmark