آلبوم تصاوير و نقشه های جبل لبنان

تاریخ انتشار : شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۱
کد مطلب: 156085
 
آلبوم تصاوير و نقشه های جبل لبنان
 
آثار تاريخي مربوط به دوران روم باستان در عنطوره
اثري مكشوفه مربوط به دوران روم باستان در خلده
العباديه شهري با ساختار معماري سنتي
باز مانده آثار دوران روم باستان در بيت مري
بعدران
بقاياي يك معبد مربوط به دوران روم باستان در شحيم
بقاياي يك معبد مربوط به دوران روم باستان در فقرا
بقاياي يك معبد مربوط به دوران روم باستان در ناعمه
بناي مكعب شكل واقع در دژ المشنقه بازمانده از دوران روم باستا
جسر القاضي
حياط كليساي ايليچ-ميفون
خانه اي با معماري سنتي در راشيا
خانه ليدي استر استانهاپ در جون
خليج جونيه
دير القمر يكي از پايتخت های باستاني لبنان
دير قديس گاورگيوس در دير الحرف
دير مامارون عنايا
ساخت ناقووس در بيت الشباب
سراي بعبدا در بعقلين
سردر كاخ سلاطين آل معن در صليما
عبيه حافظ معماري سنتي لبناني
غار طبيعي جعيتا
كاخ سلاطين آل شهاب در بيت الدين
كليساي دير المخلص
كليسايي كهن غنوده در آغوش ارز-اده
مسجد و مقبره امام اوزاعي در الاوزاعي
مقام مريم مقدس -حريصا
مقر پتريرك ماروني در بكركي
نقشه جبل لبنان-1
نقشه جبل لبنان-2
نقشه جبل لبنان-3
نقشه جبل لبنان-4
نمايي از كليساي وادي شحرور
نمايي كلي از جبل لبنان
نهر الكلب
ورودي مسجد جامع دير القمر
يكي از آثار مربوط به دوران روم و بيزانس درالغينه
Share/Save/Bookmark